ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడుతూ, ఎలాంటి వ్యామోహాలకీ లోనుకాకుండా, ఇతరులకి చేతనైన సాయం చేసేవారికి మోక్షం తప్పకుండ లభిస్తుంది.

Copyright © 2019 astroshivam.in All rights reserved.